Administration provisoire – procédure de désignation – certificat médical – contenu.

0 Comment
Print Friendly, PDF & Email

Justice de Paix de Fontaine l’Evêque 23 septembre 2004 J.J.P. 2005 p. 467 et s.

Le certificat médical qui doit être joint à la requête tendant à la désignation d’un ad­ministrateur provisoire doit contenir un de­scriptif de l’état pathologique de la personne et des symptômes observés par le médecin. Ce dernier n’est pas juge de l’inaptitude de la personne à gérer ses biens et le juge écarte comme non pertinentes les considérations générales telles que “l’impossibilité mentale de gérer des biens” et la tendance “à mani­puler autrui”. Ce sont en effet des éléments objectifs et non pas une appréciation subjec­tive du médecin, encore moins des jugements de valeur, qui doivent permettre au juge d’apprécier s’il existe des raisons médicales qui rendent la personne inapte à gérer ses biens. En l’espèce, ni le certificat médical ni l’audition de la personne n’ont révélé d’altération des facultés mentales ou corpo­relles justifiant la mise sous administration provisoire.

Voorlopig bewind – procedure tot aan­wijzing – geneeskundige verklaring – inhoud.

De geneeskundige verklaring die moet wor­den gevoegd bij het verzoekschrift dat strekt tot aanwijzing van een voorlopige bewind­voerder, moet een beschrijving bevatten van de gezondheidstoestand van de bedoelde per­soon en van de in die optiek gedane medische vaststellingen. De geneesheer moet hierbij niet oordelen over de gebeurlijke ongeschikt­heid van die persoon om zijn goederen te be­heren. De rechter slaat dan ook geen acht op algemene beschouwingen als zou het verstan­delijk vermogen onvoldoende zijn om goede­ren te beheren en als zou er neiging zijn om anderen te manipuleren. Bij zijn beoordeling of de bedoelde persoon om medische redenen al dan niet in staat is zijn goederen te be­heren, kan de rechter immers enkel uitgaan van objectieve gegevens en geenszins van een subjectief oordeel van de geneesheer en nog minder van diens waardeoordeel. Noch de ge­neeskundige verklaring noch het verhoor van de bedoelde persoon doen in het onderhavige geval blijken van een derwijze verzwakking van het verstandelijk dan wel van het fysiek vermogen die de aanwijzing van een voor­lopige bewindvoerder zou verantwoorden.

iconepdf.jpgTexte intégral du jugement du 23 septembre 2004