Incapables mineurs — représentation légale — demande d’autorisation — ac-ceptation d’une succession — droit international privé — code de droit international privé — compétence territoriale — droit applicable

Print Friendly, PDF & Email

Justice de Paix de Fontaine-l’Évêque 26 mars 2013, J.J.P. 2014 p. 326.

Selon le Code de droit international privé, le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’autorisation d’accepter une succession ouverte à l’étranger pour un enfant mineur d’âgé résidant en Belgique, est le tribunal du pays de la résidence habituelle de l’enfant et la loi applicable aux modalités d’acceptation de cette succession est le droit de la résidence habituelle de l’enfant, à savoir le droit belge en l’espèce. La mère doit donc être autorisée par le juge de paix d accepter, sous bénéfice d’inventaire, une succession au nom de son enfant mineur d’âge.

Volgens het Wetboek internationaal privaatrecht is de rechter bevoegd om kennis te nemen van een verzoek tot machtiging om een nalatenschap te aanvaarden die in het buitenland is opengevallen ten voordele van een minderjarige met verblijfplaats in België, de rechtbank van het land van de gewone verblijfplaats van het kind. Het recht toepas-selijk op de modaliteiten van aanvaarding van deze nalatenschap is het recht van de gewone verblijfplaats van het kind, in dit geval het Belgisch recht. De moeder moet bijgevolg gemachtigd worden door de vrederechter om een nalatenschap onder voorrecht van boedel beschrijving te aanvaarden in naam van haar minderjarige kind.

Texte intégral du Jugement du 26 mars 2013 + note.